Yhdistys

Kanta-Hämeen Setterit ja Pointterit ry on perustettu 8.9.2002. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna. Rotuihimme kuuluvat setterit sekä pointterit.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia setteri- ja pointteriharrastajien välisenä yhdyssiteenä sekä edistää ja ylläpitää setteri- ja pointteriharrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää opastus-, valmennus- ja neuvontatilaisuuksia, näyttelyitä sekä kokeita. Tavoitteena on lisäksi tuoda rotuja esille positiivisella tavalla ja jakaa tietoa ja taitoa. Tässä pyrkimyksessään yhdistys toimii ahkerasti.

Setterit ja pointterit kuuluvat niihin rotuihin joita voidaan kutsua monitoimikoiriksi. Ne ovat iloisia seuralaisia, sään kestäviä lenkkikavereita ja temperamenttisia ja vauhdikkaita ystäviä, niin näyttely-, metsästys- kuin sohvachampioneitakin.

Kanta-Hämeen Setterit ja Pointterit ry on sekä Etelä-Hämeen Kennelpiirin että Suomen Kennelliiton jäsenyhdistys. Yhdistys hyväksyttiin keväällä 2005 Suomen Kennelliiton jäsenyhdistykseksi.

Yhdistyksellä on sääntömääräisten vuosikokousten lisäksi jäsenten järjestettävissä oleva Open Show ja hallituksen järjestämä Club Show, päänäyttely, settereille ja pointtereille. Järjestämme satunnaisesti myös Match Show'n.

Aluetoimintaa järjestämme koko maassa. Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Lapin, Pirkanmaan, Savon ja Uudenmaan alueilla järjestämme koiratreffejä, pennuille tarkoitettuja sosiaalirinkejä, kanalintumetsästyksen koulutuspäiviä ja erilaisia kerhoiltoja jäsenistön aktiivisuuden mukaan. Halukkuuden mukaan pyrimme järjestämään myös joukkolonkkakuvaus ja -silmätarkastuksia edullisin hinnoin eläinlääkäriasemilla.

Jäseniä yhdistyksessämme on noin 150.

Jokaisella rodulla toimii yhdistyksessämme pentuvälittäjä, joka osaa neuvoa uusia pennun hankkijoita ottamaan yhteyttä kasvattajiin.

Kanta-Hämeen Setterit ja Pointterit ry:n jäsenlehti toimitetaan jäsenille neljästi vuodessa. Lisäksi jäsenkirje postitetaan jäsenille tarpeen mukaan.

KSP ry TILINUMERO:

FI39 4006 0010 3599 13


Säännöt


Kanta-Hämeen Setterit ja Pointterit ry yleissääntö
24.04.2020 alkaen


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kanta-Hämeen Setterit ja Pointterit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toimialueena on Kanta-Hämeen maakunta.


2. Tarkoitus ja toiminnanlaatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia setteri- ja pointteriharrastajien välisenä yhdyssiteenä sekä edistää ja ylläpitää hyvän kenneltavan mukaista setteri- ja pointteriharrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus-, keskustelu- ja neuvontatilaisuuksia, koiranäyttelyitä, kokeita sekä kilpailuita sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä, järjestää arpajaisia, omistaa kiinteistöjä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.


3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä vuosi-, kannatus-, perhe -, pentue- tai kunniajäseniä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä vuosijäsenen puoliso, lapset ja/tai samassa taloudessa asuva(t) henkilö(t).

Pentuejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen suosituksesta pennunomistaja. Pentuejäsen voidaan myöhemmin hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua yhdistyksen edustamalla harrastusalalla erityisesti ansioitunut henkilö.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä kahden (2) kuukauden kuluttua jäsenmaksun eräpäivästä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. Hallitus voi myös erottaa jäsenen, joka on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Eroamisessa ja erottamisessa ei jäsenmaksua palauteta.


5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Vuosi-, kannatus-, perhe- ja pentuejäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta, erikseen kullekin jäsenryhmälle, päätetään syyskokouksessa.

Syyskokouksessa päätetään jäseniltä perittävästä liittymismaksusta erikseen kullekin jäsenryhmälle.

Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.


6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) sekä enintään kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten, sihteerin ja rahastonhoitajan toimikausi on kaksi(2) vuotta ja puheenjohtajan toimikausi on kolme(3) vuotta.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi tarvittaessa pitää kokouksen myös sähköisten viestintävälineiden välityksellä (internet ja sähköposti).

Hallituksen kokousten pöytäkirjat allekirjoittaa puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallituksen tehtävänä on: hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat sekä panna toimeen yhdistyksen kokouksien päätökset tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta, edustaa yhdistystä, kantaa vastuuta ja vastata yhdistyksen puolesta niiltä osin kuin yhdistyslaki määrää johtaa ja vastata yhdistyksen julkaisutoiminnasta


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja taivarapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Syyskokous, syys-marraskuussa, jossa valitaan erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella vuosijäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatus-, perhe- ja pentuejäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Vaaleissa tasaäänestyksen kuitenkin ratkaisee arpa.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan lähettää jäsenille sähköpostilla, kirjepostilla tai se voidaan julkaista jäsenlehdessä.


11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille. vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa heille varatoiminnantarkastajat

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kolmea (3) viikkoa aikaisemmin.


12. Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouksessa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.


13. Yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2), vähintään kahden (2) kuukauden väliajalla olevassa yhdistyksen kokouksessa, joista toisen on oltava yhdistyksen vuosikokous. Purkamispäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosan 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.


14. Laki yhdistyksistä

Muuten noudatetaan yhdistyslakia
Henkilörekisterin rekisteriseloste


Rekisterinpitäjä:

Kanta-Hämeen Setterit ja Pointterit ry, kotipaikka Hämeenlinna.

Tietojen käsittelyn tarkoitus:

Lain tarkoittama yhdistyksen jäsenluettelo ja yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen.

Rekisteröityjen ryhmä ja siihen liittyvät tiedot:

Yhdistyksen jäsenet. Kerättävät tiedot ovat:
-jäsenen nimi
-postiosoite
-puhelinnumero
sähköpostiosoite
-toiminta yhdistyksen luottamustehtävissä

Tiedot saadaan yhdistyksen jäseniltä.

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Ne ovat kuitenkin Kanta-Hämeen Setterit
ja Pointterit ry:n ja sen julkaiseman lehden, Setterit ja Pointterit, käytössä.

Suojaus:
Rekisteriä hoitaa yksin jäsensihteeri asianmukaisesti salasanalla suojatulla tietokoneella.